CranioSacral terapi ( CST )
Utvecklad på 1970-talet av Dr. John Upledger, USA

Craniosacral terapiCST är en varsam behandling där man arbetar manuellt med ca 5 g tryck för att återställa balansen i det craniosacrala systemet, ett hydrauliskt system där hjärnan, hjärnhinnorna, ryggmärgsvätskan och de ben där hinnorna fäster ingår.
Vid ohälsa blir detta system kraftigt påverkat. Även yttre påverkan som felaktiga arbetsställningar, fall och olyckor skapar spänningar i det craniosacrala systemet.
Medicinsk forskning i USA och Storbritannien har visat att CST har en positiv inverkan på den fysiska, emotionella och mentala hälsan.

Vad kan man få hjälp med av CranioSacral terapi?

Det kan t.ex. handla om lindring från migrän, nack-ryggsmärta, kronisk smärta, ledproblem eller fibromyalgi. CranioSacral terapi är speciellt verksamt vid stressrelaterade problem som rastlöshet och oro, koncentrationssvårigheter, sömnproblem, huvudvärk och utbrändhet.Eftersom Upledger's CranioSacral terapi knyter an till alla nivåer av vårt mänskliga väsen d.v.s. på det fysiska, det mentala, det känslomässiga och det energimässiga planet så är det möjligt att frigöra sig från det som förhindrar ett tillfrisknande, på vilket plan denna begränsning än må ligga. Klienterna kan uppleva en djupare kontakt med sig själva och lämnar ofta behandlingarna med en större medvetenhet om de mönster och försvar som de behöver släppa för att komma vidare.

Craniosacral terapiTermen craniosacral är en sammansättning av orden cranium och sacrum, d.v.s. kroppens ben i huvud och ryggslut. Vid dessa ben fäster Dura Mater-membranet, det membran som omger det centrala nervsystemet. Det är detta membran som tillsammans med dess beninfästningar, cerebrospinalvätskan (ryggmärgsvätskan) och de intrakraniella membranen bygger upp det craniosacrala systemet.
Den rytmiska vågliknande rörelse som membranet uppvisar kallas den craniosacrala rytmen och tros vara orsakad av produktion och återabsorbtion av ryggmärgsvätska. Frekvensen hos denna rytm är hos en frisk vuxen ca 6-12 cykler i minuten och framkallar en rörelse som kan kännas överallt på kroppen. Den är skild från andningens och hjärtats rytmer.

Det craniosacrala systemet är ett ledningssystem och det både påverkar och påverkas av andra system i kroppen. Bland dessa kan nämnas det endokrina systemet, nervsystemet, hjärt- och kärlsystemet samt de inre organen. Tack vare dessa kopplingar kan listan på vilka symtom och sjukdomstillstånd som kan påverkas med CranioSacral terapi göras mycket lång.

Craniosacral terapiFör att det craniosacrala systemet ska fungera på ett tillfredställande sätt så måste de ben som membranen fäster vid befinna sig i rätt läge. Om t.ex. benen i kraniet har hamnat i fel läge eller om korsbenet inte sitter rätt i bäckenet så uppstår spänningar i systemet och detta kan leda till olika sjukdomstillstånd. På motsvarande sätt kan spänningar i membranen påverka benen och deras orientering negativt. CranioSacral terapi används för att få dessa spänningar att släppa och för att underlätta korrigeringar i systemet.

Craniosacral terapiDet är dock viktigt att notera att CranioSacral terapi innehåller mycket mer än bara arbetet med det craniosacrala systemet. Den craniosacrala rytmen kan rubbas av obalanser i vilket som helst av kroppens system. T.ex. kan en inflammation i bukorganen leda till stramhet i bukfascian och detta påverkar, i sin tur, inte bara närliggande organ utan även ryggmärgens duramater-membran. Spänningar i detta membran kan leda till irritation i ryggmärgs-nerverna vilket kan orsaka kroniskt smärtsyndrom. Det finns också en risk att spänningen fortplantas upp genom ryggmärgen in till de kraniella membranen med påverkan på vagus-nerven som följd. Vagus-nerven spelar en nyckelroll i styrningen av bukorganens funktion. I och med detta uppstår en ond cirkel av spänningar som påverkar bukens organ negativt. Denna onda cirkel kan med stor sannolikhet inte brytas förrän fascian och membranen har behandlats med rätt metod.

Craniosacral terapiFascian kan även påverkas av traumatiska upplevelser. Yttre påverkan såsom fall,slag och olyckor påverkar fascian och om det också finns ett starkt känslomässigt inslag i samband med händelsen så finns det risk för att kroppen, vid denna tidpunkt, inte har förmåga att bearbeta och bryta ner de biokemiska ämnen som känslorna frigör. På så sätt ”stängs” känslan/de biokemiska ämnena in i vävnaden och det finns risk för bestående nedsättning av vävnadens funktion.

För att underlätta befrielse från sådan känslomässig spänning utvecklade Dr. Upledger en metod som han kallar SomatoEmotional Release®. Denna metod utgör en väsentlig del i terapin och har ofta visat sig vara lösningen vid olika kroppsliga besvär. I SomatoEmotional Release kombineras olika psykologiska tekniker med kroppsterapi. Detta har visat sig vara ett kraftfullt och tillförlitligt angreppssätt som gör det möjligt för förändringar att komma till stånd.

Läs mer på www.upledger.dk